Patakaran sa Privacy ng Website

Pahayag sa Privacy ng Vangenes Web

Ang Vangenes Inc. at ang onlinestore nitong “Pregnantdna.com” (sama-samang "Vangnenes", "Kami", "Amin" o "Amin"), ay isang nangungunang pandaigdigang non-invasive prenatal paternity test na kumpanya na nakatuon sa pagprotekta at paggalang sa iyong ( “Iyong” o “Ikaw”) ang pagkapribado at personal na impormasyon, ibig sabihin ay anumang impormasyon tungkol sa Iyo na personal na makikilala (“Personal na Impormasyon”), na maaari naming kolektahin mula sa o kung saan Mo isumite sa o sa pamamagitan ng www.pregnantdna.com o iba pang Vangenes mga website na direktang nagli-link sa pahayag ng privacy na ito (ang “Website”).

Ang pahayag sa pagkapribado na ito (ang "Pahayag ng Pagkapribado"), kasama ng Aming Mga Tuntunin ng Paggamit, ay naglalarawan kung paano Namin magagamit ang Iyong Personal na Impormasyon at kung paano Namin maaaring gamitin o ibunyag ang impormasyong iyon.

Mangyaring basahin nang mabuti ang sumusunod upang maunawaan ang Aming mga pananaw at gawi patungkol sa Iyong Personal na Impormasyon at kung paano Namin ito ituturing.

Ang Privacy Statement na ito ay nalalapat lamang sa Personal na Impormasyong nakolekta sa Website. Hindi ito nalalapat sa Personal na Impormasyong nakolekta sa anumang third-party na site na maaaring mag-link o ma-access sa Website kung saan wala kaming impluwensya o kontrol. Ang paggamit ng iba pang mga site, o ang pagsusumite ng Personal na Impormasyon sa ibang mga third-party na site ay nasa Iyong sariling peligro at napapailalim sa kanilang mga pahayag at patakaran sa privacy.

Direktang Pagkolekta ng Iyong Personal na Impormasyon mula sa Iyo

Sa pangkalahatan, maaari mong bisitahin ang Website nang hindi ibinubunyag kung sino ka at hindi ibinubunyag ang alinman sa Iyong Personal na Impormasyon. Gayunpaman, maaaring may mga pagkakataon na kailangan Namin ang Personal na Impormasyon tungkol sa Iyo o kapag gusto Mong ibunyag sa Amin ang naturang Personal na Impormasyon. Ang nasabing Personal na Impormasyon ay nakukuha kapag isinumite Mo at napapailalim sa mga probisyon na itinakda sa Privacy Statement na ito.

Maaari naming kolektahin at iproseso ang sumusunod na Personal na Impormasyon tungkol sa Iyo:

 • Impormasyon na Iyong ibinibigay sa pamamagitan ng pagsagot sa mga form sa Website, tulad ng Iyong mga personal na detalye (hal., Iyong pangalan, petsa ng kapanganakan, atbp.) o mga detalye sa pakikipag-ugnayan (hal., numero ng telepono, email address, postal address, atbp.). Kabilang dito ang impormasyong ibinigay sa oras ng pagrerehistro upang gamitin ang mga seksyon ng pagrehistro lamang ng Website.
 • Kaugnay ng paggamit ng seksyon ng mga karera ng Website na ito, Impormasyong Iyong ibinigay bilang bahagi ng aplikasyon sa trabaho at proseso ng onboarding (tulad ng mga materyales sa aplikasyon, sulat ng alok, atbp.). Bago gamitin ang alinman sa mga serbisyong available sa seksyong iyon ng Website, kakailanganin mong suriin at sumang-ayon sa mga partikular na tuntunin ng paggamit.
 • Maaari din kaming humingi sa Iyo ng Personal na Impormasyon (tulad ng kapag nag-ulat Ka ng problema sa Website).
 • Kung makikipag-ugnayan Ka sa amin, sa pamamagitan ng pagsulat, sa pamamagitan ng email o iba pang elektronikong paraan, Maaari kaming magtago ng talaan ng mga sulat na iyon.
 • Mga Detalye ng Iyong mga pagbisita sa Website at impormasyon habang nagna-navigate ka sa Website kasama ang mga detalye ng mga mapagkukunang Iyong ina-access. Kasama sa impormasyong ito ngunit hindi limitado sa: mga detalye ng paggamit, mga IP address, data ng lokasyon at iba pang data ng komunikasyon na gagamitin alinsunod sa Privacy Statement na ito.

Kung kinakailangan ng batas, maaari kaming humingi ng Iyong tahasang pahintulot na mangolekta ng impormasyong itinuturing na sensitibong Personal na Impormasyon (tulad ng impormasyon tungkol sa Iyong etnisidad o impormasyon sa kalusugan). Maaari mong bawiin ang Iyong pahintulot anumang oras sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Amin sa mga detalye sa ibaba.

Hindi ka namin hinihiling na magbigay sa amin ng personal na impormasyon sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng aming pangkalahatang website.* Nakukuha lamang namin ang impormasyong nagpapakilala sa iyo kung kusang-loob mong pipiliin na magbigay ng naturang impormasyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Vangenes. Ang mga form ng feedback na ginamit sa pagsusulatan ng Vangenes ay partikular na humihiling na huwag mong isama ang personal na impormasyon gaya ng mga user name, password, social security number, at pribadong impormasyon sa kalusugan. Ang pagsusulatan na isinagawa sa pamamagitan ng mga form ng feedback ng Vangenes ay iniimbak sa isang third-party na server at pagkatapos ay dina-download ng mga tauhan ng Vangenes.

* Kung user ka ng Vangenes Link o iba pang partikular na Vangenes Connectivity Solutions o program, maaaring hilingin sa iyong magbigay ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng mga application na iyon. Bilang karagdagan sa pangkalahatang kakayahang magamit ng Pahayag ng Pagkapribado na ito sa mga produktong iyon, ang paggamit ng mga application na iyon at anumang impormasyong nakolekta sa pamamagitan nito, ay pinamamahalaan ng mga partikular na kasunduan ng end user.

Ang iba't ibang mga webpage at programa ng Vangenes ay nagbibigay sa mga user ng opsyon na gumawa ng elektronikong pagbabayad para sa mga serbisyo. Ang impormasyon mula sa mga link sa pagbabayad ng bill na ito ay hindi sinusubaybayan o naitala ngunit maaaring ipadala sa mga independiyenteng ikatlong partido para sa pagproseso ng pagbabayad.

Maaaring hilingin sa amin ng batas na mangolekta ng ilang Personal na impormasyon tungkol sa Iyo o bilang resulta ng anumang kontraktwal na relasyon na mayroon Kami sa Iyo. Ang pagkabigong ibigay ang impormasyong ito ay maaaring pumigil o maantala ang pagtupad sa mga obligasyong ito.

Pagkolekta ng Iyong Impormasyon mula sa Iba Pang Mga Pinagmumulan

Kokolektahin din ng Vangenes ang mga sumusunod na kategorya ng Personal na Impormasyon mula sa mga ikatlong partido, gaya ng mga ahensya ng digital na ad, mga listahan mula sa mga nakuhang kumpanya, mga kaganapan at kumperensya, at mga biniling listahan.

 • Pangalan, address, email address, pangalan ng kumpanya, pamagat, mga kagustuhan

Maaari naming pagbutihin o pagsamahin ang Iyong Personal na Impormasyon sa data na nakuha mula sa mga ikatlong partido para sa parehong mga layunin kung saan ginagamit Namin ang Iyong Personal na Impormasyon na Iyong personal na boluntaryo.

Paano Namin Gagamitin ang Iyong Personal na Impormasyon

Maaari naming gamitin ang Iyong Personal na Impormasyon para sa mga sumusunod na layunin, na nasa Aming mga lehitimong interes:

 • Maaari naming suriin ang Iyong Personal na Impormasyon para mas maunawaan ang Iyong mga pangangailangan at kung paano Namin mapapabuti ang Aming mga website, produkto at serbisyo. Halimbawa, maaari naming gamitin ang Iyong impormasyon upang i-verify na ang nilalaman mula sa Website ay ipinakita sa pinaka-epektibong paraan para sa Iyo at para sa Iyong device, o upang payagan kang lumahok sa mga tampok na pagpaparehistro lamang ng Website, kapag pinili Mong gawin. kaya.
 • Maaari naming gamitin ang Iyong Personal na Impormasyon upang makipag-usap sa Iyo tungkol sa mga bagong serbisyo at produkto na maaaring maging interesado sa iyo. Kapag nagrehistro Ka online para sa isa sa Aming mga serbisyo, maaari kang mabigyan ng opsyon na makatanggap ng pana-panahong pang-impormasyon/pang-promosyon na mail o email mula sa Vangenes. Pinipili mo kung tatanggap o hindi ng sulat kapag ibinigay Mo ang impormasyong ito o sa pamamagitan ng pagbabago ng Iyong mga kagustuhan sa loob ng Iyong profile sa pagpaparehistro o sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubiling ibinigay sa email anumang oras. Maaaring gamitin ng Vangenes ang email marketing software bilang isang third-party na serbisyo upang pamahalaan ang ilang partikular na komunikasyon sa email.
 • Maaari naming gamitin ang Iyong Personal na Impormasyon para ibigay sa Iyo ang mga serbisyo at produkto na hinihiling Mo, para tumulong sa Iyong mga katanungan tungkol sa Aming mga serbisyo, pagsingil o paraan ng pagbabayad, at para iproseso o kolektahin ang mga pagbabayad na ginawa kaugnay ng Aming mga serbisyo sa Iyo.
 • Maaari naming gamitin ang Iyong Personal na Impormasyon upang tumugon sa mga kasunod na kahilingan na maaari Mong gawin sa Amin.

Maaari naming gamitin ang alinman sa mga kategorya ng Iyong Personal na Impormasyon upang gamitin ang Aming mga legal na karapatan kung saan kinakailangan na gawin ito, halimbawa upang makita, maiwasan at tumugon sa mga claim sa pandaraya, mga paghahabol sa paglabag sa intelektwal na ari-arian, o mga paglabag sa batas o kontrata.

Kung ayaw mong gamitin Namin ang Iyong Personal na Impormasyon sa ganitong paraan, mangyaring makipag-ugnayan sa Amin sa mga detalye sa ibaba.

Pandaigdigang Paglipat ng Iyong Personal na Impormasyon

Ang iyong Personal na Impormasyon ay maaaring ilipat sa, iimbak, at iproseso sa isang bansa na hindi itinuturing na nagtitiyak ng sapat na antas ng proteksyon para sa Personal na Impormasyon sa ilalim ng batas ng European Union (EU). Naglagay kami ng mga naaangkop na pananggalang (tulad ng mga pangakong kontraktwal) alinsunod sa mga naaangkop na legal na kinakailangan upang ang Iyong Personal na Impormasyon ay sapat na protektado. Para sa higit pang impormasyon sa naaangkop na mga pananggalang sa lugar, mangyaring makipag-ugnayan sa Amin sa mga detalye sa ibaba.

Mga Third Party

Maaari naming ibahagi ang Iyong Personal na Impormasyon sa mga ahente, kontratista o kasosyo ng Vangenes kaugnay ng mga serbisyong ginagawa ng mga indibidwal o entity na ito para sa, o kasama ng, Vangenes. Ang mga ahente, kontratista o kasosyong ito ay pinaghihigpitan sa paggamit ng impormasyong ito sa anumang paraan maliban sa pagbibigay ng mga serbisyo para sa Vangenes, o mga serbisyo para sa pakikipagtulungan kung saan sila at si Vangenes ay nakikibahagi. Maaari naming, halimbawa, ibigay ang Iyong impormasyon sa mga ahente, kontratista o kasosyo para sa pagho-host ng Aming mga database, para sa mga serbisyo sa pagpoproseso ng data, tulad ng Shopify, PayPal, FedEx at iba pang katulad na mga tagapagbigay ng serbisyo, o upang mai-mail nila sa Iyo ang impormasyong hiniling Mo. Hindi kami magbibigay, magbebenta, magrenta, magpapahiram o kung hindi man ay magbubunyag ng anumang Personal na Impormasyon sa anumang third party, maliban kung pinahihintulutan o kung hindi man ay pinahintulutan na gawin ito.

Inilalaan ng Vangenes ang karapatang magbahagi ng Personal na Impormasyon bilang tugon sa nararapat na awtorisadong mga kahilingan sa impormasyon ng anumang ahensyang nagpapatupad ng batas, hukuman, regulator, awtoridad ng gobyerno, o iba pang ikatlong partido, kung saan naniniwala Kami na ang nasabing pagsisiwalat ay kinakailangan upang sumunod sa isang legal o regulasyong obligasyon, o kung hindi, upang protektahan ang Aming mga karapatan o ang mga karapatan ng anumang ikatlong partido.

Maaari rin kaming magbigay ng Personal na Impormasyon sa isang ikatlong partido na may kaugnayan sa pagbebenta, pagtatalaga, o iba pang paglilipat ng negosyo ng Website na ito kung saan nauugnay ang impormasyon, kung saan hihilingin namin sa alinmang ikatlong partido na sumang-ayon na tratuhin ang Personal na Impormasyon sa alinsunod sa Aming Mga Tuntunin ng Paggamit.

Maaari rin kaming magbahagi ng pinagsama-samang, hindi personal na impormasyon tungkol sa paggamit ng Website sa mga hindi kaakibat na third party. Ang pinagsama-samang impormasyon na ito ay hindi naglalaman ng anumang personal na makikilalang impormasyon tungkol sa aming mga user.

Seguridad at Imbakan ng Impormasyon

Inilalaan namin ang karapatang gumawa ng naaangkop na legal na aksyon, kabilang ang walang limitasyon, referral sa pagpapatupad ng batas, para sa anumang ilegal o hindi awtorisadong paggamit ng Website na ito. Inilalaan din namin ang karapatang gumawa ng anumang aksyon upang maiwasan ang hindi awtorisadong paggamit ng aming mga karapatan sa intelektwal na ari-arian.

Maaari kaming makipagtulungan sa anumang mga awtoridad na nagpapatupad ng batas o utos ng hukuman na humihiling o nag-uutos sa Amin na ibunyag ang pagkakakilanlan ng o hanapin ang sinuman para sa pag-iwas o pagtuklas ng krimen o sa pagdakip o pag-uusig sa mga nagkasala. Maaaring may iba pang mga pangyayari kung saan maaaring hilingin sa Amin ng batas na ibunyag ang impormasyon tungkol sa Iyo o sa Iyong paggamit ng Website na ito. Isinusuko at pinaninindigan mo Kami na hindi nakakapinsala mula sa anumang mga paghahabol na nagreresulta mula sa mga naturang pagsisiwalat at mula sa anumang mga pagkilos na ginawa bilang resulta ng mga pagsisiyasat ng alinman sa Amin o mga awtoridad na nagpapatupad ng batas.

Maaari naming imbestigahan ang anumang mga reklamo o iniulat na mga paglabag sa Privacy Statement na ito at gumawa ng anumang aksyon na sa tingin Namin ay naaangkop (na maaaring kasama, nang walang limitasyon, pag-alis ng alinman sa Iyong impormasyon, pagbibigay ng mga babala, pagsususpinde, paghihigpit, o pagwawakas sa Iyong pag-access sa Website na ito). Inilalaan din namin ang karapatan sa Aming paghuhusga na suspindihin, paghigpitan, o wakasan ang Iyong pag-access sa Website na ito anumang oras nang walang abiso kung mayroon kaming makatwirang mga batayan upang maniwala na Nilabag Mo ang Privacy Statement na ito o ang Aming Mga Tuntunin ng Paggamit.

Ang Kaligtasan at Seguridad ng Iyong Personal na Impormasyon ay Nakadepende rin sa Iyo

Kung pipiliin mo o bibigyan ka ng isang user identification code, password o anumang iba pang impormasyon bilang bahagi ng aming mga pamamaraan sa seguridad para sa isa sa mga seksyon ng rehistrasyon lamang ng Website, ikaw ay responsable para sa pagpapanatili ng pagiging kompidensiyal ng Iyong password at user name para sa Website. at Ikaw ay may pananagutan para sa lahat ng mga aktibidad na isinasagawa sa ilalim ng mga ito.

Wala kaming paraan upang suriin ang mga pagkakakilanlan ng mga taong gumagamit ng Website at hindi kami mananagot kung saan ang Iyong password o user name ay ginagamit ng ibang tao. Sumasang-ayon ka na abisuhan kami kaagad sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ibinigay sa ibaba ng anumang hindi awtorisadong paggamit ng Iyong password o user name na iyong nalalaman. May karapatan kaming i-disable ang anumang user identification code o password, pinili Mo man o inilaan namin, anumang oras, kung sa Aming opinyon, nabigo kang sumunod sa alinman sa mga probisyon ng mga tuntuning ito o sa Aming Mga Tuntunin ng Paggamit.

Mangyaring magkaroon ng kamalayan na habang gumagawa Kami ng naaangkop na mga hakbang upang pangalagaan ang seguridad ng Iyong Personal na Impormasyon, ang pagpapadala ng impormasyon sa Internet ay hindi ganap na secure at samakatuwid ay ginagawa Mo ito sa Iyong sariling peligro. Sa sandaling matanggap Namin ang Iyong Personal na Impormasyon Ipapatupad namin ang mga mahigpit na pamamaraan sa seguridad na may layuning pigilan ang hindi awtorisadong pag-access.

Ang impormasyon sa pananalapi at data ng pagbabayad, kabilang ang mga numero ng credit card, na Iyong ibinibigay sa Amin sa pamamagitan ng link ng pagbabayad ng bill sa internet ng Vangenes ay naka-encrypt sa pamamagitan ng paggamit ng secure na socket layer (SSL) encryption technology. Ang impormasyong ito ay maaari lamang ma-access ng mga ahente at empleyado ng Vangenes na nagpapanatili ng password at mga karapatan sa pag-access na kinakailangan ng posisyon, at mga third-party na vendor na sumusuporta sa mga pagpapatakbo ng pagsingil ng Vangenes.

Nagpapatupad kami ng mga teknikal at pang-organisasyong hakbang upang mapanatili ang antas ng seguridad na naaangkop sa panganib sa Personal na Impormasyon na Pinoproseso Namin. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong mapanatili ang patuloy na integridad at pagiging kumpidensyal ng Personal na Impormasyon. Regular naming sinusuri ang mga hakbang na ito.

Pananatilihin namin ang Iyong Personal na Impormasyon alinsunod sa Aming patakaran sa pagpapanatili ng rekord, na ina-update paminsan-minsan, at hangga't may kaugnayan Kami sa Iyo. Upang hilingin na ang Iyong Personal na Impormasyon ay tanggalin mula sa Aming mga database, mangyaring tingnan sa ibaba para sa higit pang impormasyon.

Mga cookies

Sinusubaybayan ng Vangenes ang mga bisita sa aming website sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga elemento ng data na tinatawag na cookies. Ang mga cookies na nakolekta mula sa website ng Vangenes ay ginagamit upang (1) paganahin ang ilang mga function at tool sa website na ito, (2) tumulong sa pag-navigate sa website, (3) subaybayan ang mga mapagkukunan at data na ginamit sa site na ito, (4) i-promote ang mga produkto ng Vangenes at mga serbisyo, at (5) tandaan ang mga setting ng computer. Nangongolekta din ang Vangenes ng iba pang mga anyo ng hindi personal na impormasyon, tulad ng mga browser na ginagamit upang ma-access ang aming website, mga termino para sa paghahanap na ginamit upang mahanap ang website, at mga referral ng trapiko at mga link sa aming website. Ang cookies ay hindi permanenteng pinananatili sa loob ng aming tracking system. Maaari mong pigilan ang iyong computer sa pagtanggap ng cookies sa pamamagitan ng pagbabago ng mga katangian sa iyong web browser; gayunpaman, ang pagpigil sa iyong computer sa pagtanggap ng cookies ay maaaring limitahan ang functionality ng iyong web browser sa website ng Vangenes.

Ginagamit din ng Vangenes ang mga serbisyo ng software ng Google Analytics upang suriin ang trapiko sa iba't ibang mga webpage ng Vangenes. Ang data na nakolekta tungkol sa paggamit ng site ay pinagsama-sama upang mapabuti ang pagganap ng site. Kung hindi mo nais na maisama ang iyong impormasyon sa pinagsama-samang data na ito sa pamamagitan ng Google Analytics, maaari mong i-download at i-install ang Google Analytics Opt-out Browser Add-on na available dito .

Kung nais mong pigilan ang paggamit ng cookies o para maisama ang iyong impormasyon sa pinagsama-samang data sa pamamagitan ng Google Analytics, Dapat mong baguhin ang mga katangian sa iyong web browser para sa parehong inilarawan sa itaas.

Mga Link sa Internet

Bilang isang kaginhawahan sa aming mga bisita sa site, ang Vangenes website ay maaaring maglaman ng mga link sa isang bilang ng mga site na maaaring magbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang mga link na nakapaloob sa website ng Vangenes na naglilipat sa iyo sa isang site na hindi Vangenes ay hindi pinapanatili ng Vangenes at maaaring naglalaman ng ibang impormasyon at/o ibang mga patakaran sa privacy mula sa aming Kumpanya. Maaari mong suriin ang mga patakaran sa privacy ng mga website na ito at/o tumanggap ng partikular na impormasyon tungkol sa mga patakaran at pamamaraan sa privacy ng site na iyon pagkatapos umalis sa site ng Vangenes. Walang pananagutan ang Vangenes para sa nilalaman o mga kasanayan sa privacy ng isang website na hindi Vangenes. Ang Vangenes ay hindi kinokontrol, o may anumang input sa, kung ang aming mga kasosyo sa negosyo o mga site na naka-link sa internet, ay gumagamit o tumatanggap ng cookies sa kanilang mga site.

Mga Update at Pagbabago

Maaari naming i-update ang Privacy Statement na ito paminsan-minsan. Kapag na-update Namin ito, para sa Iyong kaginhawahan, gagawin Namin ang updated na Privacy Statement na available sa page na ito. Ang mga pagbabago at pagdaragdag sa Privacy Statement ay may bisa mula sa petsa kung kailan sila nai-post. Pakisuri ang Pahayag ng Pagkapribado paminsan-minsan upang suriin kung nakagawa Kami ng anumang mga pagbabago sa paraan kung saan Namin ginagamit ang Iyong Personal na Impormasyon.

Privacy ng mga Bata

Dapat mong malaman na ang Site na ito ay hindi inilaan para sa, o idinisenyo upang akitin, ang mga indibidwal na wala pang 18 taong gulang.

Ang Iyong Mga Karapatan sa Iyong Personal na Impormasyon

Mayroon kang ilang mga karapatan tungkol sa Iyong Personal na Impormasyon, na napapailalim sa lokal na batas. Kabilang dito ang mga sumusunod na karapatan sa:

 • i-access ang Iyong Personal na Impormasyon;
 • iwasto ang impormasyong hawak namin tungkol sa Iyo;
 • burahin ang Iyong Personal na Impormasyon;
 • paghigpitan ang Aming paggamit ng Iyong Personal na Impormasyon;
 • tumutol sa Aming paggamit ng Iyong Personal na Impormasyon;
 • tanggapin ang Iyong Personal na Impormasyon sa isang magagamit na elektronikong format at ipadala ito sa isang third party (karapatan sa data portability); at
 • magsampa ng reklamo sa Iyong lokal na awtoridad sa proteksyon ng data kung mayroon sa Iyong bansa.

Hinihikayat ka namin na makipag-ugnayan sa Amin upang i-update o itama ang Iyong Personal na Impormasyon kung ito ay magbago o kung ang Personal na Impormasyong hawak namin tungkol sa Iyo ay hindi tumpak. Pakitandaan na malamang na mangangailangan kami ng karagdagang impormasyon mula sa Iyo upang matugunan ang Iyong mga kahilingan.

Pakitandaan na kung hilingin Mo na tanggalin ang Iyong Personal na Impormasyon, maaari kang magpatuloy na makatanggap ng mga materyales sa maikling panahon habang ina-update Namin ang Aming mga listahan. Ang iyong mga tala ay permanenteng tatanggalin mula sa Aming mga system

Paano Makipag-ugnayan sa Amin

Ang Laboratory Corporation of America Holdings ay nakabase sa US at ang controller na responsable para sa Personal na Impormasyon na kinokolekta at pinoproseso nito.

Kung mayroon kang anumang mga tanong o alalahanin tungkol sa paraan kung paano ginagamit ang Iyong personal na impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa Amin sa pamamagitan ng koreo sa "Vangenes Inc., 1124 W Carson Street, MRL Building 3 rd Floor, Torrance, California 90502", na nagmamarka ng Iyong sulat para sa ang atensyon ng Data Controller, Compliance Department. Maaaring makipag-ugnayan sa aming Data Protection Officer sa cshu@vangeneslab.com.

Huling na-update ang Privacy Statement na ito noong Ago.29, 2021.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Patakaran sa Privacy ng California

Ang Patakaran sa Privacy ng California na ito (ang “Patakaran”) ay nalalapat lamang sa mga residente ng California at sa kanilang Personal na Impormasyon na sakop sa ilalim ng California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”). Inilalarawan ng Patakaran na ito kung paano maaaring gamitin at ibunyag ng Laboratory Corporation of America Holdings at mga subsidiary nito (sama-samang “Vangenes”, “Kami”, “Amin” o “Amin”) ang mga residente ng California (“Mga Consumer”, “Ikaw” o “Iyo”) Personal na impormasyon. Sa ilalim ng CCPA, ang personal na impormasyon ay anumang impormasyon na nagpapakilala o may kakayahang maiugnay sa Iyo o sa Iyong sambahayan (“Personal na Impormasyon”). Bilang isang nangungunang pandaigdigang kumpanya ng agham ng buhay na malalim na isinama sa paggabay sa pangangalaga ng pasyente, na nagbibigay ng komprehensibong klinikal na laboratoryo at end-to-end na mga serbisyo sa pagbuo ng gamot, Ang aming pangunahing mga operasyon sa negosyo ay karaniwang hindi napapailalim sa CCPA. Nalalapat lang ang Patakaran na ito sa ilang partikular na pagpapatakbo ng negosyo, gaya ng pag-screen sa trabaho, pagsusuri sa pagiging ama/pagkakakilanlan, o iba pang serbisyo na nasa labas ng Aming pangunahing mga operasyon ng negosyo.

Para sa impormasyon sa paggamit at pagsisiwalat ng impormasyong nakolekta sa pamamagitan ng paggamit ng Aming (mga) website mangyaring tingnan ang Aming "Patakaran sa Privacy ng Web Site".

Pagkolekta ng Iyong Personal na Impormasyon

Kinokolekta namin, at nakolekta, ang Personal na Impormasyon mula sa mga sumusunod na kategorya sa loob ng huling labindalawang (12) buwan:

 • Mga identifier, gaya ng pangalan, postal address, natatanging personal identifier, online identifier, Internet Protocol address, email address, pangalan ng account, Social Security number, o iba pang katulad na identifier.
 • Personal na Impormasyon gaya ng nakalista sa batas ng Mga Talaan ng Customer ng California, tulad ng pangalan, lagda, numero ng Social Security, pisikal na katangian o paglalarawan, address, numero ng telepono, numero ng bank account, numero ng credit card, numero ng debit card, o anumang iba pang impormasyong pinansyal, medikal impormasyon, o impormasyon sa segurong pangkalusugan (Ang ilang Personal na Impormasyong kasama sa kategoryang ito ay maaaring mag-overlap sa ibang mga kategorya).
 • Mga protektadong katangian ng pag-uuri sa ilalim ng mga naaangkop na batas, gaya ng edad (40 taong gulang o mas matanda), lahi, ninuno, bansang pinagmulan, kondisyong medikal, pisikal o mental na kapansanan, kasarian (kabilang ang kasarian, pagbubuntis at mga nauugnay na kondisyong medikal), genetic na impormasyon (kabilang ang genetic ng pamilya impormasyon).
 • Komersyal na impormasyon, gaya ng mga talaan ng mga produkto o serbisyong binili o nakuha.
 • Biometric na impormasyon, gaya ng genetic, physiological, behavioral, at biological na katangian, data ng kalusugan, o ehersisyo.
 • Internet o iba pang katulad na aktibidad sa network, tulad ng kasaysayan ng pagba-browse, kasaysayan ng paghahanap, impormasyon sa Iyong pakikipag-ugnayan sa isang website, application, o advertisement.
 • Propesyonal o impormasyong nauugnay sa trabaho, tulad ng kasalukuyan o nakaraang kasaysayan ng trabaho o mga pagsusuri sa pagganap.

Nakukuha namin ang mga kategorya ng Personal na Impormasyong nakalista sa itaas nang direkta mula sa Iyo, tulad ng mula sa mga dokumento o mga form na ibinigay mo sa Amin, o hindi direkta mula sa Iyo o mula sa mga third-party, tulad ng kung saan kami nangongolekta ng Personal na Impormasyon sa pamamagitan ng kurso ng pagbibigay ng mga serbisyo.

Paano Namin Gagamitin ang Iyong Personal na Impormasyon

Maaari naming gamitin o ibunyag ang Iyong Personal na Impormasyon para sa isa o higit pa sa mga sumusunod na layunin ng negosyo:

 • Upang matupad o matugunan ang dahilan kung saan ibinigay ang Personal na Impormasyon.
 • Upang bigyan ka ng impormasyon, mga produkto o serbisyo na hinihiling Mo mula sa Amin.
 • Upang bigyan ka ng mga alerto sa email, pagpaparehistro ng kaganapan at iba pang mga abiso tungkol sa Aming mga produkto o serbisyo, o mga kaganapan o balita, na maaaring maging interesado sa Iyo.
 • Upang tuparin ang Aming mga obligasyon at ipatupad ang Aming mga karapatan na nagmumula sa anumang mga kontratang pinasok sa pagitan Mo at Amin.
 • Upang mapabuti ang Aming (mga) website at ipakita ang mga nilalaman nito sa Iyo.
 • Para sa pagsubok, pananaliksik, pagsusuri at pagbuo ng produkto.
 • Kung kinakailangan o naaangkop upang protektahan ang mga karapatan, ari-arian o kaligtasan ng Amin o ng iba pa.
 • Upang tumugon sa mga kahilingan sa pagpapatupad ng batas at kung kinakailangan ng naaangkop na batas, utos ng hukuman, o mga regulasyon ng pamahalaan.
 • Gaya ng inilarawan sa Iyo kapag direktang kinokolekta ang iyong Personal na Impormasyon o kung hindi man ay itinakda sa CCPA.

Hindi namin gagamitin ang Personal na Impormasyon na kinokolekta Namin para sa mga layuning naiiba sa materyal, walang kaugnayan, o hindi tugma kaysa sa mga nakalista sa itaas nang hindi nagbibigay sa Iyo ng abiso.

Mga Third Party

Maaari naming ibahagi ang Iyong Personal na Impormasyon sa mga kaakibat, service provider at awtorisadong ahente para sa layunin ng negosyo. Ang mga ikatlong partidong ito ay pinaghihigpitan sa paggamit ng Iyong Personal na Impormasyon sa anumang paraan maliban sa para sa layunin ng negosyo.

Sa naunang labindalawang (12) buwan, ibinahagi namin ang mga sumusunod na kategorya ng Personal na Impormasyon sa mga ikatlong partido na nakalista sa itaas para sa layunin ng negosyo:

 • Mga Identifier;
 • Mga Kategorya ng Personal na Impormasyon ng Customer Records ng California;
 • Mga protektadong katangian ng pag-uuri sa ilalim ng batas ng California o pederal;
 • Komersyal na impormasyon;
 • Biometric na impormasyon;
 • Internet o iba pang katulad na aktibidad sa network; at
 • Propesyonal o impormasyong may kaugnayan sa trabaho.

Hindi kami nagbebenta ng anumang Personal na impormasyon sa nakalipas na labindalawang (12) buwan.

Ang Iyong Mga Karapatan sa Iyong Personal na Impormasyon

Ang CCPA ay nagbibigay sa Iyo ng mga partikular na karapatan tungkol sa Iyong Personal na Impormasyon. Inilalarawan ng seksyong ito ang Iyong mga karapatan sa CCPA at ipinapaliwanag kung paano gamitin ang mga karapatang iyon.

May karapatan kang humiling na magbigay Kami ng ilang partikular na impormasyon sa Iyo tungkol sa Aming pagkolekta at paggamit ng Iyong Personal na Impormasyon sa nakalipas na labindalawang (12) buwan. Kapag natanggap at na-verify Namin ang Iyong kahilingan, bibigyan ka namin ng ilang partikular na impormasyon tulad ng mga kategorya ng Iyong Personal na Impormasyong nakolekta, ang mga pinagmumulan ng Iyong Personal na Impormasyon, at ang mga layunin ng negosyo para sa pagkolekta ng Iyong Personal na Impormasyon at anumang karagdagang impormasyon ayon sa hinihingi ng CCPA .

May karapatan kang humiling na tanggalin Namin ang Iyong Personal na Impormasyon na napapailalim sa ilang mga pagbubukod. Sa sandaling matanggap at ma-verify Namin ang Iyong kahilingan, tatanggalin namin, at ididirekta ang Aming mga service provider na tanggalin, ang Iyong Personal na Impormasyon mula sa Aming mga talaan, maliban kung may nalalapat na pagbubukod. Maaaring kasama sa mga pagbubukod na ito kung saan kinakailangan ang Personal na Impormasyon upang makumpleto ang transaksyon kung saan Kami ay nakolekta ang Personal na Impormasyon, gumawa ng mga aksyon na makatuwirang inaasahan sa loob ng konteksto ng aming patuloy na relasyon sa negosyo sa Iyo, sumunod sa Aming mga legal na obligasyon, o gumawa ng iba pang panloob at legal na paggamit. ng Personal na Impormasyong iyon na tumutugma sa konteksto kung saan Mo ito ibinigay.

Upang gamitin ang Iyong mga karapatan na inilarawan sa itaas, mangyaring magsumite ng kahilingan sa Amin sa pamamagitan ng alinman sa:

 • Pagsusumite ng kahilingan dito .
 • Tumatawag sa amin sa 424-434-9090

Ikaw lamang, o isang taong nararapat na awtorisado sa Iyong ngalan, ang maaaring gumawa ng kahilingan na may kaugnayan sa Iyong Personal na Impormasyon. Maaari ka ring humiling sa ngalan ng Iyong menor de edad na anak.

Maaari ka lamang gumawa ng kahilingan nang dalawang beses sa loob ng labindalawang (12) buwang panahon. Ang bawat kahilingan ay dapat magbigay ng sapat na impormasyon na nagpapahintulot sa Amin na makatwirang i-verify na Ikaw ang taong tungkol sa kung kanino Aming nakolekta ang Personal na Impormasyon o na nararapat mong pinahintulutan ang taong gumagawa ng kahilingan para sa Iyo. Ang iyong kahilingan ay dapat maglaman ng sapat na detalye na nagpapahintulot sa Amin na maayos na maunawaan, suriin, at tumugon dito. Sa ilang pagkakataon, maaaring hindi Namin makasunod sa Iyong kahilingan, kung saan tutugon Kami sa mga dahilan na pumipigil sa Amin sa pagsunod.

Hindi kami magdidiskrimina laban sa Iyo para sa paggamit ng alinman sa Iyong mga karapatan sa ilalim ng CCPA.

Mga Update at Pagbabago

Maaari naming i-update ang Patakarang ito paminsan-minsan. Kapag na-update Namin ito, para sa Iyong kaginhawahan, gagawin naming available ang updated na Patakaran sa page na ito. Ang mga pagbabago at pagdaragdag sa Patakaran ay may bisa mula sa petsa kung kailan sila nai-post. Mangyaring suriin ang Patakaran sa pana-panahon upang suriin kung gumawa kami ng anumang mga pagbabago sa paraan kung saan ginagamit namin ang Iyong Personal na Impormasyon.

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o alalahanin tungkol sa paraan kung paano ginagamit ang Iyong personal na impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa Amin sa pamamagitan ng koreo sa "Vangenes Inc., 1124 W Carson Street, MRL Building 3rd Floor, Torrance, California 90502", na nagmamarka sa Iyong sulat para sa pansin ng Privacy Office. Maaaring makipag-ugnayan sa aming Privacy Office sa cshu@vangeneslab.com.

Huling na-update ang Patakaran sa Privacy ng California na ito Ago.29, 2021.