Programang Tulong Pinansyal ng Vangenes

Naiintindihan namin ang pagkabalisa ng mga tao kapag gusto nila ng mga tumpak na sagot. Ang katumpakan ang aming pangunahing priyoridad at nagsusumikap kaming maging abot-kaya ang aming serbisyo sa pagsubok. Kung hindi ka makakuha ng pag-apruba mula sa PayPal o ShopPay para sa plano ng pagbabayad, maaari kang maging karapat-dapat para sa Vangenes Financial Assistance Program para sa pagsubok. Mangyaring punan ang contact form para sa tulong pinansyal o mag-email sa "financialaid@vangenes.com" upang talakayin ang mga personalized na opsyon. Sasagot kami sa loob ng isang araw ng negosyo pagkatapos matanggap ang iyong impormasyon.

Ang pagiging karapat-dapat ng instant na diskwento o plano sa pagbabayad ay tinutukoy ng laki at kita ng pamilya. Walang kinakailangang kredito. Mag-click dito upang suriin ang Pamantayan para sa Programang Tulong Pinansyal.

Ang pagpapatala na ito ng Financial Assistance Program ay dapat gawin bago mag-order ng anumang Vangenes NIPP test. Kung kwalipikado ka para sa tulong pinansyal, mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang hilingin ang iyong natatanging discount code.